TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  พระบางวัดไตรภูมิ

พระบางวัดไตรภูมิ  อ.ท่าอุเทน  จ. นครพนม  เป็นพระพุทธรูปยืน ปางห้ามสมุทร  สูง ๘๐ นิ้ว  ประดิษฐานอยู่บนฐานรูปแปดเหลี่ยม   สูง ๑๕ นิ้วรองรับด้วยรูปช้าง ๘ เชือก องค์พระหล่อด้วยโลหะหลายชนิดที่หลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกัน เช่น ทอง นาค เงิน ทองคำขาว  และทองแดง เป็นต้น  ที่รัดประคต(สายรัดเอว) มีนิลฝังอยู่เป็นระยะ ๆ ที่พระนาภีมีเพชรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕ นิ้วฝังอยู่ (ปัจจุบันหายไป) องค์พระและฐานสร้างเป็นส่วนแยกออกจากกันได้   สามารถถอดออกได้ เป็น  ๕ ชิ้น คือ  พระรัศมี  พระเศียร  พระหัตถ์ซ้าย-ขวา  ลำตัว  และฐานแปดเหลี่ยม

รอบฐานของพระบางวัดไตรภูมินี้มีจารึกด้วยอักษรลาวเก่า(ไทน้อย)อ่านได้ความว่า  สมเด็จพระเหมะ วันทา กับทั้ง อัง เต วา สิ  อุบาสก  อุบาสิกา  ได้ร่วมแรง ร่วมใจกันสร้างพระนี้ขึ้นมา  มีขนาดเท่าตัวคน  เพื่อให้ไว้ เป็นที่ สักการะ บูชา เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๐๐๘  ตรงกับปีวอก เดือน ๓  ขึ้น ๙ ค่ำ วันศุกร์…”

ตามประวัติแล้ว พระบางวัดไตรภูมิมาจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง  จากวัดบ้านคก  แขวงคำเกิด  ขอให้เราคิดถึงประชาชนบนสองฝั่งแม่น้ำโขงโดยตัดความเป็นชาติ  เป็นประเทศออกไป  เราจะเห็นภาพความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน  โดยแม่น้ำโขงไม่เคยขวางกั้น   ยิ่งในเรื่องประเพณี วัฒนธรรมที่ต้องตุ้มโฮม(รวมน้ำใจ)กันแล้ว  ถือเป็นปกติที่จะข้ามไปข้ามมาหาสู่  การอัญเชิญพระพุทธรูปจากฝั่งนั้นไปฝั่งนี้  จากฝั่งนี้ไปฝั่งนั้นเป็นไปด้วยศรัทธาโดยแท้  พระบางวัดไตรภูมิก็ถูกอาราธนามาด้วยเหตุนี้  เช่นกัน

ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๕๐  เจ้าเมืองหินบูน  แขวงคำเกิด  มีความเคารพพระอาจารย์หงษ์ ซึ่งขณะนั้นอยู่ที่วัดพระธาตุ  ท่าอุเทน   เป็นภิกษุที่มีผู้นับถือเลื่อมใสกันทั้งสองฝั่งโขงอยู่แล้ว  เจ้าเมืองหินบูน และคณะจึงได้อัญเชิญพระบางจากบ้านคก  ตำบลหินเหิบ มามอบให้ท่านและประดิษฐานไว้ที่วัดพระธาตุท่าอุเทน   และต่อมาได้ย้ายมาที่วัดไตรภูมิจนถึงปัจจุบัน


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ