TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง

ศาลเจ้าเจ้าพ่อฟ้ามุงเมืองตั้งอยู่บนถนนสองนางสถิตย์ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ในบริเวณศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง มีหลักเมืองประดิษฐานอยู่ด้วย ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมืองนี้ไม่มีผู้ใดทราบความเป็นมาว่าสร้างในสมัยใดสันนิษฐานว่าคงจะสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองมุกดาหาร(เจ้ากินรี ได้มาสร้างเมืองมุกดาหาร พ.ศ. 2313) แต่เดิมเป็นเพียงศาลไม้ต่อมาได้มีการบูรณะก่อสร้างเป็นศาลคอนกรีต ชาวเมืองมุกดาหารถือว่าศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ปกปักรักษาเมืองมุกดาหารให้ร่มเย็นเป็นสุข ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ชาวเมืองมุกดาหารจะมี พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมืองพร้อมกับเจ้าแม่สองนางพี่น้องพร้อมกัน เพื่อความเป็นสิริมงคล

ปัจจุบันศาลเจ้าเจ้าพ่อฟ้ามุงเมืองได้รับการบูรณะจากศาลไม้ธรรมดาให้กลายเป็นศาลเจ้าแบบจีน มีผู้คนมากราบไหว้ขอพรอย่างสม่ำเสมอ ภายในศาลเจ้าเล็กๆ นี้ยังเป็นที่ตั้งของหลักเมือง (ไม่ใช่เสาหลักเมือง) ใครที่ไปสักการะเจ้าแม่สองนางพี่น้องแล้วก็มักเดินทางตามต่อด้วยการมากราบไหว้เจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมืองด้วย 

เป็นที่น่าแปลกใจที่ไม่มีใครทราบประวัติหรือพบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสร้างศาลแห่งนี้ หรือประวัติที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพ่อฟ้ามุงเมืองเลย ชาวจังหวัดมุกดาหารเพียงแต่รู้ว่าตั้งแต่เกิดก็พบว่ามีศาลเจ้าเจ้าพ่อฟ้ามุมเมืองแห่งนี้แล้ว และต่างมากราบไหว้ด้วยความเคารพ เพื่อให้ชีวิตครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ชาวบ้านเชื่อว่าเจ้าพ่อฟ้ามุมเมืองปกปักรักษาบ้านเมืองจังหวัดมุกดาหารให้ร่มเย็นเป็นสุขมาโดยตลอด เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นแรงศรัทธาของชาวเมืองจังหวัดมุกดาหารทุกคน 

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ