TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  บ้านทุ่งนางโอก

บ้านทุ่งนางโอก ตำบลทุ่งนางโอก ห่างจากอำเภอเมืองยโสธร เป็นระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรโดยประมาณ ๕,๐๐๐ คน โดยมีสภาพพื้นที่เป็นพื้นราบในระดับเดียวกัน มีลักษณะเป็นทุ่งนาขนาดกว้าง มีชื่อเสียงในการจักสานไม้ไผ่ เพื่อเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนและของที่ระลึก เหมาะแก่การท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง เป็นชุมชนให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นิยามเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านทุ่งนางโอก

“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง”

ตำบลทุ่งนางโอกมีพื้นฐานอาชีพคือการทำนา เป็นหลักมาตั้งแต่อดีต และมีการจักสานเพื่อเป็น เครื่องใช้ในครัวเรือนตนเอง จนกระทั่งพัฒนา มาเป็นการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมเรื่องการตลาด ให้กับชุมชน ต่อมาได้มีการส่งเสริมการปลูกปอ เพื่อขายโดยปลูกทั้งในที่โคกสาธารณะ และที่สวน ตนเอง ต่อมาเมื่อชุมชนมีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคมากขึ้น ความเจริญก็เข้ามาสู่ชุมชน ชาวบ้านเรียนรู้การใช้สารเคมีในการปลูกข้าว ทำนา ทำให้การใช้สารเคมีทำการเกษตรเป็นที่นิยมของชาวบ้าน เนื่องจากใช้เวลาน้อย ได้ผลผลิตอย่างรวดเร็ว 

จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในเรื่องของการ ใช้สารเคมีเข้ามาเพิ่มผลผลิตในการปลูกข้าว ได้ขยายวงกว้างไปทั้งตำบล จึงส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นอย่างมาก ทำให้สภาพดิน เสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ ในช่วงนี้ ชุมชนเริ่มตื่นตัว ได้เริ่มมีการส่งเสริมและแนะนำเรื่องปุ๋ยชีวภาพ เริ่มมีการฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้นำในแต่ละชุมชน และมีหน่วยงาน GAP เข้ามาส่งเสริม เรื่องการทำนาอินทรีย์ พร้อมกับการอบรม อีกทั้งสำนักงาน เกษตรจังหวัดก็เริ่มแนะนำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งจะได้รับทั้งพันธุ์กล้าไม้ พันธุ์กบ และพันธุ์ปลา ไปเลี้ยงในบ่อที่มีการขุดให้ 

หลังจากนั้นด้วยความสนับสนุนของหน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอ่ง และหลายภาคส่วน รวมทั้งการร่วมมือกันของชาวบ้าน นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการพัฒนาชุมชน พัฒนาอาชีพ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติของตำบล ทำให้ตำบลทุ่งนางโอ่งแห่งนี้ เป็นตำบลเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็ง ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน พึ่งพาอาศัยกัน กล่าวได้ว่าเป็นตำบลเศรษฐกิจพอเพียงที่น่าชื่นชม และเอาเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนอื่นๆต่อไป

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ