TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ตั้งอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เกิดขึ้นจากแนวคิดความต้องการรวบรวมและจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของแถบอีสานใต้ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง  “ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีสานใต้” ปี พ.ศ. 2525 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง คือ หอวัฒนธรรมสองชั้น ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบปราสาทหินเขาพนมรุ้งผสมกับรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และ อาคารหอประชุม

พื้นที่อีสานใต้  คือ บริเวณลุ่มแม่น้ำมูล แอ่งโคราช  หรือเรียกแถบทุ่งกุลาร้องไห้  ซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย์ สุรินทร์  ศรีสะเกษ  อุบลราชธานี  และบางอำเภอของจังหวัดยโสธร  ร้อยเอ็ด

มหาสารคาม  ขอนแก่น  และชัยภูมิ   พื้นที่ดังกล่าวมีชุมชนโบราณเป็นจำนวนหนาแน่นที่สุด  มีอิทธิพลวัฒนธรรมขอมแทรกอยู่ รวมถึงสิ่งก่อสร้างปราสาทที่สำคัญ เช่น  ปราสาทหินพิมาย  ปราสาทหินพนมรุ้ง  ปราสาทเขาพระวิหาร  นอกจากนี้ยังพบเตาเครื่องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผาแบบเคลือบในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีอายุประมาณ  800-1,200 ปี อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 - 19 

มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้มากมายที่ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ เช่น นิทรรศการภูมิศาสตร์แสดงสภาพภูมิศาสตร์อีสานใต้และจังหวัดบุรีรัมย์  นิทรรศการแหล่งที่ตั้งชุมชนโบราณของจังหวัดบุรีรัมย์  นิทรรศการโบราณวัตถุสมัยต่างๆ นิทรรศการประวัติศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  นิทรรศการช้างกับส่วย  แสดงอุปกรณ์เครื่องมือจับช้างป่า เครื่องประกอบพิธีกรรมของหมอช้าง นิทรรศการศาสนาและความเชื่อ แสดงพระพุทธรูปและเทวรูปสำริด  นิทรรศการผ้าและวิถีชีวิต  ผ้าทอฝีมือชาวอีสานใต้ ผ้าลายมัดหมี่ ห้องเตาเผาและเครื่องเคลือบดินเผา เป็นต้น

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ