TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

สะพานมิตรภาพไทย-ลาวเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงจากอำเภอเมืองหนองคายไปเมืองท่าเดื่อ ของ สปป.ลาว ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเวียงจันทน์ ประมาณ 20 กิโลเมตร สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของ 3 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย ลาว และไทย นับว่าเป็นสะพานที่สร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาว ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางจากหนองคายไปเวียงจันทน์จำเป็นต้องใช้สะพานแห่งนี้ ตัวสะพานมีความยาว 1,174 เมตร กว้าง 12.7 เมตร มีช่องสำหรับเดินรถ 2 ช่องทาง ซึ่งตรงช่วงกลางสะพานออกแบบไว้สำหรับสร้างทางรถไฟ เชิงสะพานมีด่านตรวจคนเข้าเมืองและศูนย์ให้บริการข่าวสารท่องเที่ยวของ ททท.ตั้งอยู่  โดยสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งนี้นั้นใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 3 ปี จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2537 ด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศไทย ลาว ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดสะพานแห่งนี้ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม าชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2537 หลังเสร็จพระราชพิธี พระองค์เสด็จฯ ไปประทับแรม ณ หอคำ พระบรมมหาราชวังของเจ้ามหาชีวิตหรือกษัตริย์ลาวในอดีตเป็นเวลา 1 คืน ก่อนเสด็จพระราชดำเนิน กลับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

ในการเดินนั้นนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมความสวยงามสะพานมิตรภาพไทย ลาว ได้ถึงกลางสะพาน แต่ถ้าหากต้องการข้ามแดนไป เที่ยว ยังฝั่งลาว สามารถเดินทางด้วยตัวเอง หรือสามารถติดต่อบริษัทนำเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยด่าน  ทางข้ามไปเที่ยวยังฝั่งประเทศลาวนั้นจะเปิดทำกาทุกวันในเวลา 06.00  -  22.00  น.  สำหรับในการนำรถยนต์ออก - เข้าประเทศนั้นจะต้องทำเอกสารนำรถออกและเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดติดต่อบริษัททัวร์ในหนองคาย ดำเนินการให้

สอบถามรายละเอียดไ ด้ที่ด่านศุลกากรจังหวัด โทร. 042 - 411 - 518, 042 - 421 - 468 – 9 โทรสาร 0 4241 2654 หรือสามารถเลือกเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางได้โดยมีอัตราค่าโดยสารเที่ยวละ 55 บาทต่อคน ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 042 - 247 - 950 - 2

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ