TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์

หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์
เดิมเป็นสถานที่ตั้งของ “ศาลาประชาคมจังหวัดเพชรบูรณ์” ใช้เป็นสถานที่ประชุมและจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ของจังหวัด อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นที่ดินราชพัสดุ ของกรมธนารักษ์ ซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504  และเกิดชำรุดทรุดโทรม โดยนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งปรับปรุง เพื่อรวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมาของจังหวัดเพชรบูรณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์จึงเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และคิดค้นองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนา
หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับศาลหลักเมืองเพชรบูรณ์ หอวัฒนธรรมแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นอนุสรณ์การก่อตั้ง "นครบาลเพชรบูรณ์" เนื่องจากในระหว่าง พ.ศ. 2486-2488 จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ออกพระราชกำหนดเพื่อย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ เพชรบูรณ์ โดยใช้ ชื่อว่า "นครบาลเพชรบูรณ์" ภายในตัวอาคารเป็นหอประชุมขนาดใหญ่ และมีการจัดแสดงภาพถ่ายและโบราณวัตถุที่เกี่ยวกับความเป็นมา ประวัติศาสตร์ ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านนอกอาคารมีรูปปั้นฝักมะขามยักษ์สีทองโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์
หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เป็นหอประชุมขนาดใหญ่ ใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจัดเป็นการแสดงภาพและของเก่าจากกรมศิลปากร บางส่วนที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในยุคต่างๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนที่ 2 จัดเวทีการแสดงทางด้านประวัติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนให้มีจิตสำนึกรักในท้องถิ่นของตนเอง

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ