TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดพระธาตุแก่งสร้อย
อยู่ที่ตำบลบ้านนา ห่างจากเขื่อนภูมิพลประมาณ 56 กิโลเมตร วัดนี้ได้มีการบูรณะหลายครั้งและครั้งที่สำคัญ ครูบาชัยยะวงศา วัดพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน ได้มาบูรณะเจดีย์โดยการสร้างฉัตรขึ้นใหม่และสร้างเสนาสนะอีกมากมาย ตามตำนานกล่าวว่าในพระเจดีย์บรรจุพระสารีริกธาตุและพระเกศาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กรมศิลปากรสันนิษฐานว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของแคว้นหริภุญไชยเมื่อ 800 กว่าปีมาแล้ว มีชื่อว่า "เวียงสร้อย" เพราะการเดินทางสมัยก่อนต้องเดินทางตามลำน้ำแม่ปิง เวียงสร้อยมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีวัดมากมายถึง 99 วัดโดยมีผู้ครองนครหลายชั่วอายุคน มีชาวพื้นเมืองเป็นชาว "ลั้ว" เจ้าผู้ครองนครองค์สุดท้าย มีชื่อว่า "พญาอุตุม" ปัจจุบันหลักฐานทางโบราณคดีส่วนใกญ่จมอยู่ใต้น้ำจะปรากฏให้เห็นบ้างเมืองน้ำลดลงมากๆ นอกจากนี้ยังมีจะที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง แต่นักท่องเที่ยวไม่สามารถขึ้นไปเที่ยวชมได้ เช่น ดอยพ่อหลวง เขาพระพุทธบาท ท่าเฮ้าหรือท่าฮ้าว ผาอาบนาง ถ้ำช้างร้อง น้ำตกฟ้าปลิ้น น้ำตกแก่งสร้อย และถ้าโยคี

    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ