TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  หอวัฒนธรรมนิทัศน์

หอวัฒนธรรมนิทัศน์

หอวัฒนธรรมนิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก จังหวัดเชียงราย คือศาลากลางหลังเดิมของจังหวัด ตั้งอยู่ที่ถนนสิงห์ไคล อำเภอเมือง หอแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความเป็นมาอันยาวนานของจังหวัดเชียงราย ในรูปแบบของกลุ่มชาติพันธุ์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม  ตลอดจนภาพปัจจุบันของจังหวัดว่ามีบทบาททางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอย่างไร ด้วยการใช้สื่อผสมต่าง ๆ ในการนำเสนอเรื่องราว ทั้ง มัลติมีเดีย วีดีทัศน์ และภาพดูราแทน ทำให้การชมพิพิธภัณฑ์   แห่งนี้ไม่น่าเบื่ออย่างที่คิด
หอวัฒนธรรมแห่งนี้แบ่งการจัดแสดงออกเป็นหกห้องด้วยกัน ห้องแรก คือ “พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รอยพระบาท” นิทรรศการถาวรเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ห้องต่อมาคือ “ประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงราย” ห้องนี้นำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงราย ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ สมัยสถาปนาเมืองเชียงราย จนถึงเชียงรายในปัจจุบัน ห้องถัดมา “ชนพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์” แสดงถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่อาศัยในจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียง ห้องที่ 4 คือ “ภาษาและวรรณกรรม”  ห้องนี้เก็บความทรงจำเกี่ยวกับระบบภาษาพูดและภาษาเขียนอันเป็นวัฒนธรรมร่วมกันของชาวล้านนา ที่ได้บันทึกนิทาน ตำนาน ตำรายา คำสอนต่าง ๆ ไว้ในใบลาน พับสา จารึก เป็นต้น ถัดมาคือห้อง “วัฒนธรรม 5  เชียง” จัดแสดงความสัมพันธ์อันดีและวัฒนธรรมร่วมกันระหว่าง เมืองเชียงราย เชียงใหม่ เชียงตุง เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) เชียงทอง (หลวงพระบาง) ก่อนที่การสร้างรัฐชาติปิดกั้นความสัมพันธ์ของทั้งห้าเมืองนี้ และห้องสุดท้าย คือห้อง “สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ” แสดงการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันของ จีน ลาว พม่า ไทย ทั้งด้านการศึกษา การคมนาคมการสื่อสาร การบริการ ศิลปวัฒนธรรม และด้านการท่องเที่ยว
นับว่าหอวัฒนธรรมแห่งนี้เป็นห้องเก็บความทรงจำของชาวเชียงรายและวัฒนธรรมล้านนาที่ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมอย่างยิ่ง เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หรือกรณีพิเศษเข้าชมในวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์สามารถแจ้งล่วงหน้าได้และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  0-5371-7420


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ