TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ

ครอบคลุม อำเภอเมือง อำเภอบ่อพลอย อำเภอหนองปรือ และอำเภอศรีสวัสดิ์ ในอดีตที่ผ่านมาป่า  “ทุ่งสลักพระ” จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแหล่งที่มีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดอาศัยอยู่อย่างชุกชุม ป่าสลักพระ มีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่อยู่ในเชิงเขาล้อมรอบ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยหญ้าและต้นไม้ที่ออกผล เป็นอาหารของสัตว์ป่าอยู่มากมาย เช่น มะขามป้อมไทย  มะกอก  สมอ  ฯลฯ  และยังมีโป่งดินเค็มจำนวนมากกว่า 100 แห่ง  ซึ่งเป็นแหล่งแร่ธาตุของสัตว์ป่า  ทุ่งสลักพระมีพื้นที่ประมาณ  20,000 – 23,000  ไร่  และยังมีทางติดต่อกับทุ่งหญ้ากว้างอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีพื้นที่ประมาณ  10,000  ไร่  เรียกว่า  “ทุ่งนามอญ” ซึ่งสัตว์ป่าสามารถหนีภัยข้ามไปมาได้ในป่าทุ่งสลักพระ  ยังมีลำห้วยสำคัญไหลผ่านและมีน้ำตลอดปี  คือ  “ห้วยสะด่อง” หรือ  “ห้วยสลักพระ” ซึ่งสัตว์ป่าได้อาศัยกิน

นอกจากนั้นบริเวณเขตติดต่อทุ่งสลักพระกับทุ่งนามอญ  ยังมีน้ำตกสูงชันและสวยงาม  ด้วยสภาพความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าในป่าทุ่งสลักพระ  ทำให้ถูกรบกวนจากพรานอาชีพและพรานสมัครเล่นมาเป็นเวลาช้านาน  สัตว์ป่าซึ่งแต่เดิมมีอยู่มากมายเกือบจะไม่มีให้พบเห็น ต่อมาทางราชการได้จัดตั้งขึ้นเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เมื่อวันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ. 2508  มีเนื้อที่ประมาณ  936  ตารางกิโลเมตร  หรือ  602,000  ไร่  นับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย

วันที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2515  ได้มีการเพิกถอนบางส่วนเพื่อประโยชน์ในการให้ประทานบัตรทำเหมืองแร่ เหลือเนื้อที่ประมาณ 936.20 ตารางกิโลเมตร หรือ 585,125 ไร่

วันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2520  ได้เพิกถอนบางส่วนเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์และใช้เป็นที่สำหรับอพยพราษฎรจากบริเวณน้ำท่วม  เหลือเนื้อที่ประมาณ 536,594 ไร่  หรือ  858.55  ตารางกิโลเมตร

ปัจจุบันมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 3 เส้นทาง ที่เหมาะสำหรับการศึกษาธรรมชาติ คือ 

    1. เส้นห้วยลำอีซู  

    2. เส้นห้วยสะด่อง 

    3. เส้นทุ่งสลักพระ 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ