TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  หมู่บ้านน้ำตาลสด

ที่ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า คือทีอาศัยของชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในพื้นที่แห่งนี้นั้นเต็มไปด้วยป่าต้นตาลโตนด ที่มีความสูงเสียดฟ้า ส่งผลให้ในสมัยก่อนชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้มีอาชีพหลักคือการทำน้ำตาลสด พร้อมดื่มและน้ำตาลปึก ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถค้นหาน้ำจากต้นตาลโตนดที่สูงเสียดฟ้ามากลั่นกรองผ่านขั้นตอน และวิธีการที่คิดค้นกันขึ้นมาเอง จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์น้ำตาลสดและน้ำตาลปึก ที่มีคุณภาพดีสามารถส่งขายและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน อีกทั้งยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเอาไว้ได้อีกทางหนึ่งอีกด้วย 

 

ในสมัยก่อน ที่หมู่บ้านแห่งนี้ทำน้ำตาลสดเป็นอาชีพแทบทุกครัวเรือนแต่ในทุกวันนี้ค่อย ๆ ลดน้อยถอยลงไปทุกที ตามวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่ก้าวเข้ามาอย่างโรงงานอุตสาหกรรมและการเลี้ยงกุ้ง มีหลายครอบครัวที่ทิ้งต้นตาลโตนดไห้อยู่อย่างเดียวดายกลางทุ่ง เข้าไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมและบ้างก็เปลี่ยนอาชีพไปทำนากุ้งแทน ทำให้อาชีพการทำน้ำตาลสดจากตาลโตนดลดน้อยลงไปและหาดูได้ยากพอสมควรในปัจจุบัน และสวนตาลโตนดบางแห่งเปลี่ยนเป็นนากุ้งขึ้นมาแทน แต่ก็ยังคงมีให้ชมให้ชิมในหลายจุดหลายครอบครัวที่ตำบลปากน้ำแห่งนี้ โดยเฉพาะที่สถานีบริการและเรียนรู้การทำน้ำตาลสด ของชาวตำบลปากน้ำ (หรือในชื่อ สมนึกน้ำตาลสด) 

ตาลโตนดจัดเป็นไม้ตระกูลเก่าแก่ตระกูลหนึ่งในโลกซึ่งมีมากกว่า 4,000 ชนิด เป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนนับเป็นร้อยปี นักชีววิทยามีความเห็นว่า ตาลโตนดน่าจะมีถิ่นกำเนิดทางฝั่งตะวันออกของอินเดียขยายไปสู่ศรีลังกา สหภาพเมียนม่าร์ ไทย อินโดนีเซีย กัมพูชา ส่วนในประเทศไทยพบมากที่จังหวัดเพชรบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ส่วนภาคใต้พบมากที่อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และภาคตะวันออกพบมากในเขตอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ