TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
เป็นศูนย์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพลังงานการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดนิทรรศการในลักษณะของ "การสื่อสาร 2 ทาง (Two Ways Communication)" โดยนิทรรศการจะแบ่งออกเป็น 8 สถานี ซึ่งแต่ละสถานีจะเป็นการนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป อาทิ แบบจำลอง หุ่นจำลอง การสาธิต และการทดลองทำ เป็นต้น และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อาทิ ศูนย์การเรียนรู้ที่มีสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล ห้องประชุมขนาดเล็กขนาด 30 - 40 ที่นั่งห้องประชุมขนาดใหญ่ 200-300 ที่นั่ง สำนักงาน ร้านค้าของที่ระลึก ร้านอาหาร เป็นต้น

    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ