TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  หออัครศิลปิน

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเอกทัคคะทางศิลปะหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านการดนตรี และการพระราชนิพนธ์เพลง ด้านทัศนศิลป์ และด้านวรรณศิลป์ ฯลฯ จนเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงพระปรีชาสามารถอันหาที่เปรียบมิได้ในหมู่พสกนิกรและศิลปินทั่วโลก คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงได้ทูลเกล้าถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” ซึ่งแปลว่า “ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ” หรือ “ผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน” แด่พระองค์ท่านเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 และนี่คือที่มาของหออัครศิลปิน แหล่งการเรียนรู้และขุมทรัพย์ทางปัญญา

         หออัครศิลปินตั้งอยู่ที่ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นสถานที่ที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี โดยใช้ที่ราชพัสดุในความดูแลของกรมศิลปากร บนพื้นที่ 5 ไร่ เป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบไทยร่วมสมัย ที่ประยุกต์จากสถาปัตยกรรมไทยประเพณี ตัวอาคารประกอบด้วยอาคารหลัก ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ขององค์อัครศิลปิน รายล้อมด้วยอาคารรูปตัวยู นิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติภายใต้แนวคิดอัครศิลปิน รายล้อมด้วยศิลปินแห่งชาติที่พระองค์ทรงให้การอุปถัมภ์

         หออัครศิลปินเป็นอาคาร 3 ชั้น แบ่งออกเป็น 7 ห้อง ประกอบด้วยห้องบริหาร 1 ห้อง ห้องนิทรรศการชั่วคราว 1 ห้อง ห้องนิทรรศการถาวร 5 ห้อง จัดแสดงนิทรรศการพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมของอัครศิลปิน 2 ห้อง และนิทรรศการเผยแพร่ประวัติผลงานของศิลปินแห่งชาติ 3 ห้อง โดยใช้ชื่อที่ทันสมัย เช่น วีดิทัศน์ คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย วีดิโอ ซีดี ภาพดูราแทน ไดโอรามา คาราโอเกะ ตู้ถ่ายสติกเกอร์ และสไลด์มัลติวิชัน

         ห้องที่สำคัญที่สุดคือ ห้องอัครศิลปินซึ่งมีอยู่ 3 ห้อง บนชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ห้องชั้นที่ 2 ประดิษฐานบุษบกไม้ประดับกระจก ปิดทองตรงกึ่งกลางห้อง ภายในบุษบกประดิษฐานพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 จำลองบนพานแว่นฟ้า เป็นเสมือนตัวแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฐานโดยรอบมีสื่อวีดิทัศน์แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจจำนวน 9 ตอน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส กล่าวคือ เมื่อผู้เข้าชมคุกเข่าตามจุดต่าง ๆ เครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติ ฉากหลังเป็นจิตรกรรมฝาผนังเรื่องไตรภูมิ ด้านซ้ายและด้านขวาเป็นกระจกแกะลายเทพชุมชุม มีความหมายว่า เหล่าเทวดาต่างสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเปรียบประดุจสมมติเทพ

  


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ