TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์

ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ ณ อาคารศาลากลางหลังเก่า  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเมืองกาฬสินธุ์ได้อย่างน่าสนใจ  เป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจที่ชาวเมืองกาฬสินธุ์ได้จัดไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ของอนุชนรุ่นหลัง  ให้มีความสำนึกรักบ้านเกิด  ด้วยเมืองกาฬสินธุ์มีประวัติศาสตร์ความเป็นมากว่า  1,600  ปี  

เวลาทำการ  วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา  08.30 น. - 16.30 น. ไม่เสียค่าเข้าชม

โทร. 1672  ศูนย์บริการการท่องเที่ยว

การเข้าชมเป็นหมู่คณะ  หากติดต่อล่วงหน้าจะมีพิธีกรบรรยายสรุปและนำชมโดยมัคคุเทศก์น้อยของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

การจัดห้องพิพิธภัณฑ์  แบ่งออกเป็นห้องต่าง ๆ ดังนี้

1.  ห้องวิถีชีวิตชาวผู้ไทย ชนชาวผู้ไทย  เป็นกลุ่มมอญที่อพยพมาจากเมืองน้ำน้อยอ้อยหนูในแคว้นสิบสองจุไท เคลื่อนย้ายผ่านเวียดนามและลาว ข้ามฝั่งโขงมาอาศัยตั้งรกรากอยู่ทางอีสานของไทยโดยเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์  มีชนเผ่าผู้ไทยอาศัยอยู่ในหลายอำเภอ  เช่น  อำเภอเขาวง  อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอคำม่วง อำเภอสมเด็จ  อำเภอนาคู และอำเภอสามชัย

2.  ห้องพิพิธภัณฑ์แพรวาเฉลิมพระเกียรติ จัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิตติพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรที่อำเภอคำม่วง  ทรงสนพระทัยในความงดงามของผ้าไหมแพรวาที่หญิงชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงห่มมารับเสด็จ  จึงทรงรับผ้าไหมแพรวาไว้ในโครงการศิลปาชีพพิเศษ  ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นอย่างยิ่ง

3.  ห้องวัฒนธรรมภาพนิทัศน์   รวบรวมหุ่นขี้ผึ้งแสดงถึงวัฒนธรรมของชาวกาฬสินธุ์  แบ่งเป็น  ส่วนที่  1  วิถีชุมชนที่มีวัด พระสงฆ์และหลักธรรมทางศาสนา  ส่วนที่  2  แสดงภูมิศาสตร์ของจังหวัด  แหล่งน้ำ  การดำรงชีวิต  เครื่องมือยังชีพและเครื่องมือหัตถกรรมต่าง ๆ

4.  ห้องเมืองฟ้าแดดสงยาง  เมืองโบราณสมัยทวาราวดี  ปัจจุบันคือบ้านก้อม  จำลองพระธาตุยาคู  ใบเสมาโบราณ

5.  ห้องเจ้าเมือง   รวบรวมรูปปั้นจำลองของเจ้าเมือง  นับจากพระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองคนแรกเป็นต้นมา และแสดงแผนผังเครือญาติสืบสกุลจากเจ้าเมือง

6.  ห้องคนดีศรีกาฬสินธุ์   รวบรวมบุคคลในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สมควรได้รับการยกย่องด้วยการทำคุณูปการแก่บ้านเมือง

7.  ห้องพระพุทธมิ่งเมืองกาฬสินธุ์    รวบรวมพระเครื่องและวัตถุมงคลต่าง ๆ ที่สร้างในจังหวัดกาฬสินธุ์

8.  ห้องปลอดยาเสพติด    จัดแสดงแผนกลยุทธ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

9.  ห้องแสดงศิลปะร่วมสมัย    จัดแสดงผลงานจิตกรรมของกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์

10.  ห้องจำหน่ายของดีเมืองกาฬสินธุ์    จำหน่ายของพื้นเมือง สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

11.  ห้องผลิตภัณฑ์จากอ้อย    จัดแสดงกระบวนการตั้งแต่การปลูกอ้อย  การบำรุงรักษาโรคแมลงของอ้อยและผลิตผลจากอ้อย

12.  ห้องผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง    ควรแก่การศึกษา  เพราะจัดแสดงกระบวนการผลิต  การปลูกและการนำผลผลิตจากมันสำปะหลังผ่านการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ