TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ตั้งอยู่ภายในบริเวณค่ายพระรามหก ถนนเพชรเกษม (เข้าทางเดียวกับพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน)  ตำบลชะอำ  ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2548 และเพื่อฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณและที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดในบริเวณนี้ให้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์    เป็นศูนย์ให้ความรู้เผยแพร่และฝึกอบรมระดับสากลด้านการอนุรักษ์พลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยทุกคนมีโอกาสที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

สถานที่น่าสนใจภายในศูนย์มี
  ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม  เป็นศูนย์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  โดยมีการจัดนิทรรศการในลักษณะของ "การสื่อสาร 2 ทาง (Two Ways Communication)"  โดยนิทรรศการจะแบ่งออกเป็น 8 สถานี  ซึ่งแต่ละสถานีจะเป็นการนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป  อาทิ แบบจำลอง  หุ่นจำลอง  การสาธิตและทดลองทำ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อาทิ ศูนย์การเรียนรู้ที่มีสื่อการเรียนรู้ต่างๆ  ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ห้องประชุมขนาดเล็กขนาด 30 - 40 ที่นั่งและห้องประชุมขนาดใหญ่ 200-300 ที่นั่ง ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น
  ค่ายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ ค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ เป็นสถานที่สำหรับการเข้าค่ายพักแรมสำหรับองค์กรต่างๆ ทั้งเป็นหมู่คณะและบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทย  ภายในค่ายมีบริการบ้านพักเป็นหลัง บ้านพักรวมและลานกิจกรรม  นอกจากนี้ยังสามารถสัมผัสกับ ห้องเรียนธรรมชาติ ภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อาทิ  ป่าชายเลน ป่าชายหาดและป่าบก  การฟื้นฟูสภาพดินเสื่อมโทรม  การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  หอดูนก การสาธิตสูบน้ำโดยใช้พลังงานลม การสาธิตการสูบน้ำโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นต้น

หมู่คณะที่สนใจเข้าชม ติดต่อล่วงหน้าได้ที่  มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โทร. 0 3250 8396, 0 3250 8352  www.sirindhornpark.or.th      


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ