TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดเขาถ้ำ

วัดเขาถ้ำ ตั้งอยู่ที่บ้านแพะ ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งอยู่ในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โดยมีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 82 ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือยาว 304 เมตร ติดต่อกับที่ดินของนางอมรา และนายธรรม ทิศใต้ยาว 450 เมตร ติดต่อกับที่ดินเขตทหาร ทิศตะวันออกยาว 450 เมตร ติดต่อกับที่ดินเขตทหาร ทิศตะวันตกยาว 505 เมตร
พื้นที่ตั้งวัดเป็นเป็นที่เขาถ้ำ โดยมีถนนพหลโยธินผ่าน และมีถนนแยกเข้าสู่วัดประมาณ 900 เมตร การคมนาคมสะดวก อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง 10 เมตร ยาว 18 เมตร สร้าง พ.ศ. 2514 มีศาลาการเปรียญกว้าง 16 เมตร ยาว 20 เมตร สร้าง พ.ศ. 2510 กุฏิสงฆ์ จำนวน 19 หลัง เป็นอาคารไม้ 18 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ และที่ศาลาการเปรียญ พระพุทธรูปปูนปั้นอยู่ทางทิศตะวันออกเขาถ้ำ 1 องค์ สร้าง พ.ศ. 2448 และมีรอยพระพุทธบาทจำลองให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม และสักการะอีกด้วย
วัดเขาถ้ำ ได้สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2437 และเนื่องจากวัดนี้ตั้งอยู่ที่เขาถ้ำจึงมีชื่อของวัดอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมใจกันสร้างวัดแห่งนี้ขึ้น และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร ทางวัดแห่งนี้ได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมแก่ประชาชนเช่นกัน นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาศึกษาพระธรรม และยังเจริญสติภาวนาได้อีกด้วย นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณแก่นักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ