TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า)

ในสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เดิมทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนคำว่าเมืองเป็นจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2460 ได้มีการโยกย้ายส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดจากเดิม ตั้งอยู่บนโคกชะพลูใต้ คลองบางทราย ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ไปตั้งอยู่ที่ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนราชการเหล่านี้ ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด ศาลจังหวัด อนามัยจังหวัด จวนผู้ว่าราชการจังหวัด และแพขาว

ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเก่า) ไม่ปรากฏหลักฐานว่าก่อสร้างเมื่อใด แต่จากรูปแบบทางสถาปัตยกรรม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 สมัยเดียวกับศาลจังหวัด และที่ว่าการอำเภอเมือง

ลักษณะรูปแบบศิลปกรรมของศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเก่า) เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ได้รับอิทธิพลศิลปะตะวันตก พื้นล่างยกสูงราว 1 เมตร ก่อผนังปิดใต้ถุนโดยรอบ ด้านหน้ามีมุขกลางซ้อนกัน 2 ชั้น มีปีกยื่นออกมาทั้ง 2 ข้าง ด้านหลังมุขเป็นตัวอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านหน้าของมุขและอาคารมีลูกกรงปูนปั้นเป็นแบบลูกมะหวดประดับขอบหน้าบันของมุขทำเป็นรูปโค้งประดับขอบด้วยลวดลายปูนปั้นแบบยุโรป ตรงกลางหน้าบันมีครุฑเป็นสัญลักษณ์ หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต์ ตรงปีกหน้ามุขและระเบียงอาคารทั้ง 2 ข้าง ระดับช่องลมประดับด้วยไม้ฉลุลาย ช่องลมช่องระบายอากาศเหนือประตูหน้าต่างเป็นไม้ฉลุลายเช่นกัน ประตูหน้าต่างเป็นบานไม้เปิดคู่

ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเก่า) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษที่ 50 ง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 พื้นที่โบราณสถานประมาณ 8 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้รับงบประมาณจากจังหวัดปทุมธานี ตามโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจังหวัดปทุมธานี ให้ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเก่า) ในวงเงิน 6595000 บาท (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549 สิ้นสุดวันที่ 28 เมษายน 2550

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ