TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตั้งอยู่ที่บ้านภู เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการดำรงชีวิตตามทางเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนบ้านภู เป็นชนเผ่าผู้ไทย อพยพจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง เมื่อ พ.ศ. 2387 ตั้งภูมิลำเนาในพื้นที่บ้านภูรวมอายุได้ 130 ปี ผู้นำหมู่บ้านคนแรกได้แก่เจ้าสุโพสมบัติ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในระหว่างหุบเขาจึงให้ชื่อว่า บ้านหลุบภู ปัจจุบันเรียกชื่อว่า “บ้านภู”

ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวผู้ไทย มีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลัษณ์ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นภาษา และดนตรีประเพณีต่างๆ  ที่น่าสนใจชมงานประเพณีบุญบั้งไฟ  เที่ยวเชิงเกษตร พักโฮมสเตย์ ศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้าน เพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน พักโฮมสเตย์ ยังมีการส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  ที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างเหนียวแน่นตลอดมา

ชาวบ้านที่นี่มีวัฒนธรรมใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียงนิยมปลูกพืชผักสวนครัวหลังฤดูเก็บเกี่ยว และตามหลังบ้าน นิยมการแต่งกายให้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนคือ ผู้หญิงนุ่งซิ่นทิว ใส่เสื้อเย็มมือย้อมคราม แถบชายขอบแดง ห่มผ้าสไบพาดไหล่ซ้าย คนในชุมชนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เด็กเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ มีกิจกรรมพ่อแม่ทำลูกข้าววัด ประเพณีปฏิวัติตามฮีต 12

บริเวณพื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขา อากาศดี มีธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสวยงาม ยังชุมชนดีมีถนนภายในหมู่บ้านหลายสาย สะอาด ร่มรื่นๆ ชาวบ้านสามัคคี มีความกระตือรือร้น มีวิถีชีวิตตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง มีการอนุรักษ์สืบสานฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี

สถานที่ท่องเที่ยวหรือข่ายใกล้เคียง สามารถนำท่องเที่ยวเชื่อมโยงระยะทางอยู่ใกล้ชุมชนได้แก่ ถ้ำจำปาภูผากูด เจดีย์ชัยมงคล วัดภูถ้ำโสม เจดีย์หลวงปู่เหล้า เขมปัตโต เป็นต้น

ข้อมูลติดต่อ

1. นายถวัลย์ ผิวขำ ประธานโฮมสเตย์ โทร 087-2301599 

ที่อยู่ 74 หมู่ 1 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160

2. นายบุญธรรม แก้วศรีนวม รองประธาน โทร 085-4793837 

ที่อยู่ 74 หมู่ 1 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ