TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  สวนสาธารณะพุทธประวัติเวสสันดรชาดก

สวนสาธารณะพุทธประวัติเวสสันดรชาดก ตั้งอยู่บ้านน้อยหัวฝาย  หมู่ที่ 8  ตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด   โดยอยู่ห่างจากอำเภอเมืองร้อยเอ็ดไปทางอำเภอจตุรพักตรพิมาฯ ประมาณ 10 กิโลเมตร

สวนสาธารณะพุทธประวัติเวสสันดรชาดก สร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ  ของจังหวัดร้อยเอ็ดในอนาคต  เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนออกกำลังกายของประชาชน  

พื้นที่บริเวณสวนห้อมล้อมด้วยบึงขนาดใหญ่  ประกอบด้วยรูปหล่อสวยงามของพระเวสสันดรชาดกทั้ง  13 กัณฑ์ ได้แก่ กัณฑ์ทศพร กัณฑ์หิมพานต์ กัณฑ์ทานกัณฑ์  กัณฑ์วนปเวสน์ กัณฑ์ชูชก กัณฑ์จุลพน กัณฑ์มหาพน กัณฑ์กุมารกัณฑ์มัทรี กัณฑ์สักกบรรพ กัณฑ์มหาราช กัณฑ์ฉกษัตริย์ และกัณฑ์นครกัณฑ์

เรื่องมหาเวสสันดรชาดก เป็นวรรณคดีที่คนไทยรู้จักกันมานานแล้ว และ เป็นเรื่องราวที่สนุกสนานและมีคติธรรม การนำเนื้อเรื่องดังกล่าวมาจัดทำในลักษณะของรูปหล่อที่สวยงาม ยังเป็นการส่งเสริมวรรณคดีไทยให้เป็นที่รู้จักและทำให้เยาวชนคนไทยรักวรรณคดีไทยมากยิ่งขึ้น

การก่อสร้าง สวนสาธารณะพุทธประวัติเวสสันดรชาดกแห่งนี้ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น จำนวน  28,700,000 บาท  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้ดำเนินการและเริ่มก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2545  

ส่วนใหญ่ประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณ มักจะมาสวนแห่งนี้เพื่อพัก ผ่อนหย่อนใจ บ้างก็พากันไปเป็นครอบครัว เพื่อพาลูกซึ่งยังเล็กไปให้อาหารปลา และในแต่ละวันก็มีประชาชนมาใช้ค่อนข้างหนาแน่น นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเยือน สามารถนำรถยนต์วิ่งรอบ ๆ บริเวณได้ หรือจะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043515374

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ