TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริ

อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อยู่ในบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี โดยทิศเหนือติดกับจังหวัดกาญจนบุรี ทิศใต้ติดกับป่าสงวนป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี มีพื้นที่ทั้งหมด 132,905 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 หมู่บ้าน 12 กลุ่มบ้านในตำบลสวนผึ้งและตำบลตะนาวศรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2538 โดยมีวัตถุประสงค์คือ อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่า สำรวจสภาพทางสังคม ทางกายภาพ และทางชีวภาพ เพื่อจัดทำเป็นแหล่งความรู้ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนและประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตต่อไป และมีกรอบการดำเนินงานเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการจำแนกเขตอุทยานธรรมชาติวิทยา ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรราชาติและการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ ด้านวิชาการและงานวิจัย ด้านการบริการการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการ และด้านการอำนวยการและการประสานงาน

ปัจจุบันอุทยานธรรมชาติวิทยาแห่งนี้ เปิดบริการให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจในหลายๆรูปแบบ อาทิ

1.ศาลาข้อมูลธรรมชาติวิทยา เป็นที่รวบรวมข้อมูลทั่วไปของอุทยานธรรมชาติวิทยา ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ข้อมูลทางกายภาพ และข้อมูลทางชีวภาพ ที่สำรวจพบในพื้นที่อุทยาน โดยจัดแสดงทั้งในรูปของนิทรรศการ สิ่งตีพิมพ์ วีดีทัศน์ และมีห้องสมุดที่สามารถสืบค้นข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในถิ่นทุรกันดารอีกด้วย

2.เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เป็นเส้นทางที่ใช้สำหรับเดินศึกษาธรรมชาติ เช่น น้ำตก ธารน้ำร้อน พันธุ์พืชและสัตว์ต่างๆ เป็นต้น ประกอบด้วย เส้นทางเดิน 2 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 ใช้เวลาในการเดิน 1 ชั่วโมง และเส้นทางที่ 2 ใช้เวลาในการเดิน 3 ชั่วโมง

3.ค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถามศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อให้เด็กนักเรียนเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเสริมสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านี้ด้วย

4.ที่พัก สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่นักวิชาการและเยาวชนที่เข้าค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา ขณะนี้เปิดให้บริการเป็นบ้านพัก ขนาด 3 ห้องนอน จำนวน 2 หลัง, บ้านพัก ขนาด 6 ห้องนอน จำนวน 1 หลัง (สำหรับพักได้ 30 คน), เต็นท์ ขนาด 2 คน จำนวน 20 หลัง

5.ร้านจำหน่ายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ เป็นร้านจำหน่ายสิ่งพิมพ์ทั้งที่เป็นหนังสือ โปสการ์ดที่เกี่ยวกับอุทยานธรรมชาติวิทยา     นอกจากนี้ยังจำหน่ายหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนผลิตภัณฑ์ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริอีกด้วย

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 - 16.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 1107 0086 กรุงเทพฯ ติดต่อ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา โทร. 0 2281 3921, 0 2282 6511 ต่อ 22

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ