TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ถนนถวาย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯจากพระราชวังดุสิต (ในขณะนั้นเรียกว่า วังสวนดุสิต) ไปทรงเปิด "ถนนถวาย" ณ ตลาดบ้านท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ร.ศ.124 (พ.ศ.2448) และได้พระราชทานพระราชดำรัสในพิธีดังกล่าวด้วย จากนั้น พระองค์ได้เสด็จฯ ไปตามถนนถวายไปยังพลับพลาที่ประทับ ทอดพระเนตรการแข่งขันเรือฉลอมแล่นใบ พร้อมทั้งพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน

ถนนถวายนี้เกิดขึ้นจากการที่ชาวเมืองได้สละที่ดินภายในเนื้อที่บ้านของตนบางส่วนอุทิศให้ทำเป็นถนน และความร่วมแรงร่วมใจของข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ที่ช่วยกันจัดสร้างขึ้นเป็นทางสัญจรในชุมชน อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ใช้เส้นทางขนส่งสินค้าสิ่งของ สลับฟันปลาด้วยทางอิฐแดงทดแทนถนนเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม ถนนนี้สำเร็จลงทันกับช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประพาสเมืองสมุทรสาครพอดี ผู้ว่าราชการเมืองสมุทรสาคร จึงได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ มาทรงเปิดถนนดังกล่าว พร้อมกันนั้น ได้พระราชทานชื่อถนนดังกล่าวว่า ถนนถวาย และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกเว้นเงินภาษีเรือโรงร้านในตำบลบ้านท่าฉลอม เพื่อให้นำเงินดังกล่าวไปใช้ในการซ่อมแซมบำรุงถนนถวายให้มีสภาพสะอาดบริบูรณ์อยู่เสมอ จนเป็นที่มาของพระบรมราชโองการประกาศให้ ตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อปี 2448 อันต้นแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของบ้านเรา ซึ่งแม้ว่ากรุงเทพฯ จะได้เป็นสุขาภิบาลมาตั้งแต่ปี 2440 แต่ทั้งคนและเงินที่ใช้ก็เป็นของราชการทั้งหมดต่างจากการร่วมมือร่วมใจบริหารงานกันเองของชุมชน

ปัจจุบัน ถนนถวายยังคงอยู่ แม้ว่าจะเปลี่ยนไปบ้างตามยุคสมัยแต่ก็ยังเป็นหลักฐานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดสมุทรสาครสืบมา ปัจจุบันถนนถวายเป็นสถานที่จัดงานกินปลาทูประจำปีและช่วงเทศกาลกินเจของจังหวัดซึ่งมีทั้งกิจกรรมและร้านค้าย้อนยุคไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ