TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ไร่นาสวนผสม สมจิต เริงโพธิ์

ไร่นาสวนผสม สมจิต เริงโพธิ์ ได้รับรางวัลแปลงไร่นาสวนผสมและผู้หญิงเกษตร สาขาเกษตรระดับชาติประจำปี 2544 คุณสมจิตทำไร่นาสวนผสมหลายอย่างบนพื้นที่ประมาณ 13 ไร่ นา 10 ไร่ ตั้งอยู่ที่ 16 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เน้นการผลิตมะม่วงทะวาย เช่น พันธุ์เศรษฐี ทะวาย โชคอนันต์ น้ำดอกไม้มัน ส้มโอ ส้มเขียวหวาน  ทำให้มีรายได้รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

คุณสมจิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการทำนา การปลูกไม้ผล การเลี้ยงปลา การปลูกผัก การเลี้ยงไก่ไข่ ประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จ มีลักษณะผสมผสานเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เช่นการรู้จักใช้สารสะเดาป้องกันกำจัดศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี ปลูกถั่วเขียวและทำน้ำ หมักชีวภาพ ใช้วิธีการเพาะเมล็ดผักด้วยกระทงใบตองเป็นการลดการใช้พลาสติกที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อม 

นอกเหนือจากความสำเร็จของผลงานด้านอาชีพแล้วทางสมจิต เริงโพธิ์เป็นวิทยากรจุดสาธิตศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองวัวและพัฒนาสวนของตนเองเป็นแหล่งศึกษาดูงานของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ มาจัดทำข่าวและสารคดีเผยแพร่

จากการดำเนินกิจการไร่นาสวนผสมดังกล่าวทำให้ทางสมจิต เริงโพธิ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสมในปี พ.ศ. 2553

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ