TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์
ตั้งอยู่ที่บ้านเมืองงาย อำเภอเชียงดาว สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงปรีชาสามารถในด้านการรบและการกอบกู้เอกราช พระองค์ได้ทรงกรีธาทัพเพื่อปราบศัตรูในพื้นที่ต่างๆทั่วราชอาณาจักรไทย และในจังหวัดที่พระองค์ได้ทรงเสด็จประทับแรม จะมีการจัดสร้างอนุสาวรีย์หรือสิ่งที่เป็นอนุสรณ์โดยการร่วมมือร่วมใจของชาวจังหวัดนั้นๆเพื่อเป็นการยกย่องเทิดทูนพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี ที่ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาวก็เช่นกัน ประชาชนได้ร่วมกันสร้างพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าพระองค์เคยเสด็จมาประทับแรมที่เมืองงายแห่งนี้ก่อนที่จะกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่า เมื่อพ.ศ. 2147
พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์องค์นี้มีความกว้าง 10.30 เมตร สูง 25.12 เมตร เป็นเจดีย์ฐาน 8 เหลี่ยม ที่ฐานด้านหนึ่งประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หล่อด้วยโลหะรมดำสูงประมาณ 2 เมตร ลักษณะเป็นพระรูปยืนประทับแท่น ฉลองพระองค์ชุดเครื่องทรงออกศึก พระหัตถ์ขวาทรงสุวรรณภิงคารหลั่งน้ำทักษิโณธกลงบนพื้นดิน พระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงดาบ ไม่สวมพระมาลา แต่ละด้านของฐานเป็นแผ่นศิลาสลักเรื่องพระราชกรณียกิจของพระองค์ สลับกับแผ่นหินอ่อนที่เล่าพระราชประวัติ ประวัติการสร้างพระสถูป กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบและปั้น จากนั้นเททองหลอม และตบแต่งให้แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2513 ด้านหลังเป็นค่ายหลวงจำลองที่ภายในประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และสมเด็จพระสุพรรณกัลยา ค่ายหลวงจำลองนี้กรมศิลปากรจัดสร้างขึ้นในพระราชวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จมาทรงประกอบพระราชพิธีบวงสรวงและเปิดพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2514 ผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์หรือต้องการแวะไปกราบไหว้สักการะสามารถเข้าชมได้ภายในเวลาเปิดทำการ: 09.00 - 17.00

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ