TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง

พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง
ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านร้องเม็ง หมู่ที่ 2  ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2527 โดยพระครูศรีผ่อง โกวิโท (บุญเป็ง) ภายในวัดร้องเม็งได้สร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นเนื่องจากพระครูศรีผ่อง โกวิโท (บุญเป็ง) มีความสนใจและเล็งเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ศาสนวัตถุที่มีคุณค่า แต่ถูกละเลย อย่างเช่น พระพุทธรูปโบราณ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวัน  ตลอดจนแบบอย่างแบบพิมพ์ทางศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ  อันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีการสืบทอดมาช้านาน ประกอบด้วยสิ่งของหลายร้อยหลายพันอย่าง ที่สูญหายไปแล้วก็มี และที่ยังพบเห็นอยู่ทั่วไปก็มี
ที่นี่นับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวล้านนาที่ล้ำค่าแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะมีการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุแล้ว ยังมีการจัดแสดงแบบพิมพ์ปั้นอิฐรูปโค้ง  (ปิมปั้นดินกี่)  ซึ่งเป็นแบบพิมพ์ทำด้วยไม้สัก มีอายุกว่า  100  ปี  และเป็นวัตถุโบราณชิ้นแรกสุดที่ได้รับมาจากโยมแม่ของพระครู ที่ได้รับการตกทอดมาจากบรรพบุรุษมาเก็บรักษาไว้ที่วัด  จากจุดเริ่มต้นดังกล่าวจุดประกายให้พระคุณเจ้าเริ่มมีความคิดที่อยากจะอนุรักษ์สิ่งของเหล่านี้ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไปได้เห็น ได้สัมผัส ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยก่อนเพราะพระครูโดยได้รวบรวมวัตถุโบราณ สิ่งของและเครื่องใช้ต่าง ๆที่บรรพบุรุษได้สร้างขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของเรื่องราวในอดีต อีกทั้งโบราณวัตถุเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความสุขสมบูรณ์แห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร วิถีการครองเรือน การทำมาหากิน ความสุขสามัคคี และความประณีตในการทำนุบำรุงศาสนาอีกด้วย
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องของศิลปะ โบราณวัตถุ ได้เข้ามาแวะเวียนเยี่ยมชมโดยไม่คิดค่าเข้าชมใด ๆ ทุกวันไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053 255182 หรือ 01 9603698
     


 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ