TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ

วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ  พ.ศ.1926  โดยพระเจ้าเพชรบูรณ์ เจ้าเมืองเพชรบูรณ์ การสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ซึ่งขุดพบลานทองจารึกในพระเจดีย์องค์ใหญ่เมื่อปี  พ.ศ.2510 ทราบว่า คงเป็นวัดที่ได้รับการทะนุบำรุงจากเจ้าเมืองให้เจริญรุ่งเรืองมาก  ต่อมาได้กลายสภาพเป็นวัดร้าง  เล่ากันว่า  เจ้าพระยาจักรี (สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)  กับเจ้าพระยาสุรสีห์   (กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท)  เมื่อคราวยกทัพไปรบกับพม่าที่พิษณุโลก  ได้นำไพร่พลมาทางเมืองเพชรบูรณ์  และได้กระทำพิธีบวงสรวงเพื่อชัยชนะที่วัดมหาธาตุ  นอกจากนี้แล้วทางราชการยังเคยใช้สถานที่นี้ประหารนักโทษสำคัญอีกด้วย  ต่อมาในปี  พ.ศ.2447  สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ขณะประทับอยู่ที่เมืองเพชรบูรณ์ มีรับสั่งให้พระยาเพชรรัตน์ (เฟื่อง)  เจ้าเมืองเพชรบูรณ์  เกณฑ์ผู้คนมาทำการบูรณะวัดมหาธาตุครั้งใหญ่  ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 6  มีพระราชพิธีราชาภิเษกทรงรับน้ำจากหัวเมืองต่าง ๆ โดยเจ้าเมืองเพชรบูรณ์ได้นำน้ำจากสระมนในวัดมหาธาตุไปร่วมพิธีด้วย

ปูชนียวัตถุของวัดมีได้แก่  พระประธานในพระอุโบสถ  มีพระนามว่า “หลวงพ่องาม” และพระประธานในพระวิหารนามว่า  “หลวงพ่อเพชรมีชัย”  มีพระพุทธรูปบูชา  พระเครื่อง  พระพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนวัตถุโบราณอื่น ๆ นอกจากนี้มีพระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบสุโขทัย  ที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สูงประมาณ 4 วาเศษ ทางกรมศิลปกรได้บูรณะพระเจดีย์องค์นี้เมื่อ  พ.ศ.2510 ได้ขุดพบลานทองจารึกในพระเจดีย์องค์ใหญ่หลังพระอุโบสถ และได้นำโบราณวัตถุที่บรรจุเจดีย์นั้นขึ้นมา บนลานทองจารึกไว้ว่า "พระเจ้าเพชรบุรเป็นลูกพระญาอนรงปรดิสถาแล" ซึ่งเขียนเป็นคำปัจจุบันได้ว่า "พระเจ้าเพชรบุรเป็นลูกพระยาอันรงประดิษฐานไว้" จึงทำให้เราทราบว่า"เพชรบูรณ์"แต่เดิมนั้นเป็น "เพชรบุร"

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ